IMPRESSZUM

 

Az Ön által látogatott weboldalt a BIKE’N’GO Kft. üzemelteti.
Székhely: 2115 Vácszentlászló, Tompa utca 16.
Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 13-09-211418
Adószám: 29160811-2-13
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36707759515
Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@bikengo.hu
Weboldal: www.bikengo.hu

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: DotRoll Kft
Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5
Cégjegyzékszám: 01-09-882068
Adószám: 13962982-2-42
Ügyfélszolgálat e-mail címe: support@dotroll.com
Weboldal: www.dotroll.com

Jogi nyilatkozat a www.bikengo.hu honlapról

A www.bikengo.hu honlap (a továbbiakban: honlap vagy honlapok) domain neveinek használója a BIKE’N’GO Kft. (2115 Vácszentlászló, Tompa utca 16., Cg. 13-09-211418, a továbbiakban: BIKE’N’GO). A honlap használatának megkezdésével valamennyi látogató (a továbbiakban: felhasználó) ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket.

Szerzői jogok

A honlap szerzői jogi védelem alatt áll, amelynek kizárólagos jogosultja a BIKE’N’GO, kivéve, ha amennyiben a honlap valamely része ettől kifejezetten eltérően rendelkezik. A BIKE’N’GO – ellenkező rendelkezés hiányában – ezennel előzetes, nem kizárólagos, nem átruházható – felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a honlapot eredeti formában, kizárólag saját személyes, nem üzleti célú használatra a honlap felhasználója számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa. Ez a felhasználási engedély kizárólag a honlap egy eredeti példányának kezelésére, illetve annak archiválására vonatkozik. A felhasználási engedély nem vonatkozik a honlap felhasználó általi harmadik fél számára bármilyen formában történő hozzáférhetővé tételére. A felhasználó a honlapon közzétett, harmadik felek szerzői jogvédelemben részesülő alkotásait kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint jogosult felhasználni, beleértve az adott szerző hozzájárulását is, amennyiben az szükséges.

Védjegyek

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a “BIKE’N’GO” márkanév mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élvez. A védjegyoltalom jogosultja a BIKE’N’GO Kft. A weboldalakon található termék- és díjszabás – részben szöveges, részben ábrás – nevek a BIKE’N’GO bejegyzett védjegyei. A fentiekben megjelölt védjegyek egyike sem használható fel semmilyen módon és jogcímen a BIKE’N’GO előzetes írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

Információk

A BIKE’N’GO a honlapon található információk napra kész voltára törekszik, a honlapon elérhető információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a BIKE’N’GO felelősséget nem vállal. A honlap tartalma nem minősül közhiteles nyilvántartásnak, közokiratnak, jogi vagy egyéb tanácsadásnak. A honlapon található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint a BIKE’N’GO tanácsa bizonyos szolgáltatások, termékek igénybevételére, előfizetői magatartások tanúsítására, az ügyfeleknek minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az általuk igényelt termékek, szolgáltatások saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e. A honlapon található információk alapján hozott, illetve az azokra alapozott döntésekből eredő károkért a BIKE’N’GO nem vállal felelősséget.

Információk gyűjtése és felhasználása

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlap és az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével ebben a vonatkozásban a BIKE’N’GO ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a társaság közcélú mobil rádiótelefon szolgáltatásának nem előfizetője vagy használója. A BIKE’N’GO tájékoztatja a felhasználót, hogy a honlap több pontján történik információgyűjtés, néhány szolgáltatás megrendeléséhez, igénybevételéhez regisztráció szükséges, amelyhez az ott meghatározott személyes adatok megadása is szükséges. Az ilyen adatkezelésre, valamint a regisztrációval elérhető felület használatára a regisztrációkor a felhasználó által elfogadott adatvédelmi és felhasználási feltételek vonatkoznak.

Linkek

A honlap tartalmazhat harmadik személyek weboldalaira mutató hiperlinkeket. Ezen weboldalakhoz a honlap kizárólag hozzáférést közvetít, de a BIKE’N’GO nem vállal kötelezettséget, felelősséget a weboldalakért vagy az azokon elhelyezett információkért. A BIKE’N’GO nem felelős harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett vagy közzétett tartalmakért, melyekhez a honlap kapcsolódik vagy amelyekre hivatkozik. A BIKE’N’GO nem felelős harmadik felek weboldalainak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért. A BIKE’N’GO által a honlapon közzétett adatkezelési és titoktartási nyilatkozat csak a BIKE’N’GO honlapjára vonatkozik.

Biztonság

A BIKE’N’GO minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a felhasználók személyes adatait illetéktelenektől megvédje. A felhasználók személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való, a BIKE’N’GO-on belüli eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, amely eredményeként csak az erre kijelölt személyek jogosultak a személyes adatokhoz való szükséges mértékű hozzáférésre.

Felelősség korlátozása

A felhasználó a honlapokat kizárólag saját felelősségére használhatják. Figyelemmel a honlap díjmentes, tájékozódást könnyítő voltára, a BIKE’N’GO az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a honlap használata során a felhasználónál felmerülő károkért való felelőssége kivételével kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat. A BIKE’N’GO nem felelős azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlap használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Változtatás joga

A honlapon található információ előzetes bejelentés, értesítés nélküli megváltoztatásának jogát a BIKE’N’GO fenntartja, amely változásról a BIKE’N’GO a honlapon értesíti a felhasználókat. A BIKE’N’GO fenntartja a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére, amennyiben azt vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egyébként lehetővé teszik, továbbá nem vállal felelősséget a honlapon történt elírásokért, sem pedig a honlap tartalmának jogosulatlan, BIKE’N’GO-on kívül álló okból történő megváltoztatásáért.

Jogviták

Jelen jogi nyilatkozat felhasználó általi megsértése esetén a BIKE’N’GO megteszi a szükséges jogi lépéseket. A jogi nyilatkozatból eredő jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar rendes bíróságok előtt történik.